Korisni linkovi

Lakše čitanje

Korisni linkovi

Hrvatska obrt­nička Komora http://​www​.hok​.hr/
Na stranici se nalaze obav­i­jesti o ustroju i radu HOK-​e zakon­ima i propisima vezanim uz poslo­vanje obrta. Obrt­nički por­tal sadrži i pre­traži­vanje obrta po dje­lat­nos­tima, poslovni adresar i burzu ponude i potražnje. U okviru sav­je­to­davne službe mogu se dobiti odgov­ori i pravni sav­jeti u vezi kred­i­ti­ranja i pot­i­canja poreza i carina, poslovnog povezi­vanja, računovod­stva, tehničkih pitanja, obra­zo­vanja inspekci­jskog nad­zora i svega ostalog.

Kon­takt tele­foni :
Šefica Sav­je­to­davne službe, Sanja Želin­ski — Matunec ( 01÷4806605 )
Sav­jet­nik za pravna pitanja, Alan Vajda ( 01÷4806660 )
Sav­jet­nik za tehničko — tehnološki razvoj obrta, Anđelko Vojvoda ( 01÷4806661 )
Sav­jet­nik za poslo­vanje u obrtu, Neven Završki ( 01÷4806663 )
Sav­jet­nica za finan­ciranje obrt­ništva, Lju­biva Kan­grga ( 01÷4806649 )

Obrt­nička komora Osječko-​baranjske županije www​.okobz​.hr/
Službene web stran­ice područné obrt­ničke komore Osječko baran­jske županije.

Nar­o­dne novine http://​www​.nn​.hr/
Čita­jte nar­o­dne novine pot­puno besplatno! Dnevno ažurna stran­ica pruža vam ogo­man izbor raznih pri­lika i mogučnosti, evo neke za prim­jer :
Pozivi za javno nad­metanje za nabavu roba.. Pozivi za javno nad­metanje za ustu­panje radova.. Obav­i­jesti o skla­panju ugov­ora za ustu­panje radova..

Nat­ječaji.. Sve to i još monogo drugih važnih infor­ma­cija pogleda­jte na sljedećoj adresi Nat­ječaji i javni pozivi http://​www​.nn​.hr/​s​l​u​z​b​e​n​i​-​l​i​s​t​/​o​g​l​a​s​n​i​/​i​n​d​e​x.asp

Hrvatski Zavod za Mirovin­sko osig­u­ranje http://​www​.mirovin​sko​.hr/
Na ovome linku možete pre­gle­dati sli­jedeće podatke:
Abeceda mirovin­skog osig­u­ranja, Kako u osig­u­ranje? Kada mogu u mirov­inu? Prava iz mirovin­skog osig­u­ranja, doplatak za djecu, pod­nošenje zaht­jeva, sta­tis­tika, nat­ječaji i oglasi, pitanja građana, pub­likacije, Tiskanice…

Hrvatski zavod za zdravstveno osig­u­ranje http://​www​.hzzo​-net​.hr/
Obrasci, osnovna i dop­un­ska osig­u­ranja, inoosig­u­ranje, zakoni, lista lijekova, adrese i lokacije po Županijama.

Min­istarstvo Poduzetništva i Obrta http://​www​.minpo​.hr/
U Min­istarstvu poduzetništva i obrta objed­in­jeni su svi seg­menti neophodni za ost­vari­vanje bržeg gospo­darskog rasta, od kojih je područje rad­nih odnosa i tržišta rada zasig­urno jedan od važni­jih ele­me­nata. Ovdje proči­ta­jte ponude, javne pozive, pub­likacije, pro­jekte i ugov­ore i pro­jekte pot­i­canja poduzetništva.

Osječko Baran­jska Županija http://​www​.obz​.hr/
Po svom pravnom sta­tusu ona je jedinica područné (region­alne) samouprave. Poslove samouprave obavl­jaju Župani­jska skupština, Župani­jsko poglavarstvo, župan i upravna tijela Županije. Saz­na­jte više o Župani­jskoj upravi, propisima, gospo­darstvu na nji­hovoj službenoj web-​stranici.

Osi​jek​.hr http://​www​.osi​jek​.hr/
Službena web stran­ica grada Osi­jeka i osječkog poglavarstva. Na njoj možete pron­aći razne službene sadržaje korisne za privred­nike kao što su nat­ječaji, poduzetnički kred­iti i drugo.

Osijek031 http://​www​.osi​jek031​.com/
Osijek031 je naj­pos­ječenija web stran­ica koja se drži tema koje se dodiruju grada Osi­jeka, ovdje možete proči­tati Vijesti, najave, infor­ma­cije o događan­jima, recen­z­ije i pogle­dati slike.

HITRO HR http://​www​.hitro​.hr/
HITRO​.HR je servis Vlade Repub­like Hrvatske za ubrzanu komu­nikaciju građana i poslovnih sub­jekata s državnom upravom.
Na jed­nom ćete mjestu hitro dobiti sve infor­ma­cije i obav­iti većinu potreb­nih rad­nji za osni­vanje trgo­v­ačkog društva.

Zadruga poduzetnička mreža http://​www​.zpm​.hr/
Do današn­jeg dana u Zadruzi Poduzetnička mreža odrađeni su bro­jni poslovi u skladu s općepri­h­vaćenim pro­gramima Min­istarstva za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo te u skladu s aktivnos­tima ostalih pot­pornih insti­tu­cija u Repub­lici Hrvatskoj.

Hrvatska Gospo­darska Komora http://​www​.hgk​.hr/
Hrvatska gospo­darska komora neprof­itna je javno-​pravna stručna aso­ci­jacija koja služi poslovnoj zajed­nici s cil­jem jačanja i promi­canja gospo­darskog rasta u Hrvatskoj pri­donoseći time dobro­biti društva u cjelini. Više o HGK-​u na nji­hovoj službenoj web stranici.

Croa­t­iaBiz http://​www​.croa​t​iabiz​.com/
Uko­liko vam je dje­lat­nost takve vrste i obim posla da veći dio posla nalazite putem javnih nad­metanja upuću­jemo vas na mogučnost da postanete koris­nik servisa javnih nad­metanja CROA­T­IABIZ
Za kon­takt upuću­jemo na sljedeću adresu : natjecaji@​croatiabiz.​com

Moj Posao http://​www​.moj​posao​.hr/
Cen­tralno mjesto Hrvatskog tržišta rada

FINA –Finan­cijska Agen­cija http://​www​.fina​.hr/

Hrvatska udruga poslo­davaca http://​www​.hup​.hr/
Na ovoj stranici upoz­nat ćete orga­ni­zaciju, temeljna i pri­or­itetna djelo­vanja HUP-​a. Upoz­nat ćete nji­hov dosadašnji rad, planove za budućnost te pred­nosti koje donosi članstvo u HUP-​u. Kako i zašto postati član HUP-​a, što rade za članstvo te kako postati dio njih, saz­na­jte kroz pos­jet ovoj web stanici. Vaš HUP

Udruženje obrt­nika grada Zagreba http://​www​.obrt​nici​-zagreb​.hr/
Ses­tran­ska stran­ica na kojoj možete naći mnoštvo podataka o svo­jim kolegama iz našega glavnoga grada.

Računovod­stvo Reviz­ija i Finan­cije ( RRIF ) http://​www​.rrif​.hr/
RRiF-​plus d.o.o. je naklad­ničko i konzul­tantsko trgo­v­ačko društvo koje izdaje priručnike i drugu stručnu lit­er­aturu, te održava sem­i­nare i daje konzultacije. Proči­tatjte i saz­na­jte podatke o sem­i­narima, proči­ta­jte sav­jete, pret­platite se ili naručite neke od nji­hovih časopisa.

Udruženje Hrvatskih obrt­nika Varaždin http://​www​.uhov​.hr/
Još jedna ses­trin­ska web stran­ica na kojoj možete pron­aći podatke o svo­jim kolegama iz grada Varaždina.

http://​www​.hr/
Službena web stran­ica Repub­like Hrvatske.

Hrvatske agen­cija za malo gospo­darstvo http://​www​.hamag​.hr/
Nat­ječa­jne doku­mentacije, Pravil­nik o naknadama, poslovna povezi­vanja, zaht­jev za odobrenje garancije.

MIN­ISTARSTVO FINAN­CIJA –porezna uprava http://​www​.porezna​-uprava​.hr/
Saz­na­jte sve o Porez­ima i propisima, proči­ta­jte publikacije…

Poduzetnički por­tal http://​www​.poduzetnistvo​.org/
Gdje i kako naći novac? Baza ideja, kolumne, zan­imljivosti, adresar, faq, man­age­ment, marketing,financije i računovodstvo,operacije i strate­gija, obiteljsko poduzetništvo, žensko poduzetništvo, učeničko poduzetništvo, zakoni i pravil­nici, poduzetnička bil­ježnica, clus­teri, osni­vanje poduzeća…

TEB –Poslovno sav­je­to­vanje http://​www​.teb​.hr/
Poslovne infor­ma­cije , stope poreza i prireza, plaće, neo­porezivi izdaci, uplatni računi, naknade troškova koris­nika pro­računa, stope člana­rina — tur­is­tičke zajed­nice, cijene ben­z­ina, kamatne stope, izraču­na­vanje dohotka, devizne dnevnice, dopri­nosi, naknade, članarine, amor­ti­zaci­jske stope

WCA –Por­tal grad Osi­jek http://​wa​.osi​jek​.hr/
Poš­to­vani građani Grada Osi­jeka WCA Por­tal Gradske Uprave je novi medi­jski pros­tor otvoren u svrhu unapređenja poslovne komu­nikacije između Vas građana Grada i vaših pred­stavnika u Grad­skom Vijeću, Poglavarstvu Grada i svih dje­lat­nika Gradske Uprave.

Poslovni forum http://​www​.poslovni​fo​rum​.hr/
Zakoni, pravil­nici, ure­dbe i kazala i još mnogo toga na potralu poslovnog foruma.

Radio Plus Osi­jek http://​www​.radio​-plus​.hr/

Privredna Banka Zagreb PBZ www​.pbz​.hr
Privredna banka Zagreb d. d. u samom je vrhu hrvatskog bankarstva i jedna je od najs­tar­i­jih novčarskih insti­tu­cija u Repub­lici Hrvatskoj, s dugim kon­ti­nu­ite­tom bankarskog poslovanja.

Pre­gled koris­nih infor­ma­cija za one koji tek žele postati obrt­nici, kao i za već reg­istri­rane obrt­nike. Ovaj pre­gled obuh­vaća i popis zakona i propisa koji reg­uli­raju rad obrt­nika. Adresar Obrt­ničkih komora,uvjeti za obavl­janje obrta, otvaranje obrta, sjedište obrta,tvrtka obrta, poslo­vanje obrta, prestanak obrta i još puno infor­ma­cija o Obrtu.
Uko­liko znate još neke korisne linkove i sma­trate da bi se tre­bali nalaz­iti na našoj web stranici, javite nam se na e-​mail uoos@​uoos.​hr

Hrvatska obrtnička Komora http://www.hok.hr/
Na stranici se nalaze obavijesti o ustroju i radu HOK-e zakonima i propisima vezanim uz poslovanje obrta. Obrtnički portal sadrži i pretraživanje obrta po djelatnostima, poslovni adresar i burzu ponude i potražnje. U okviru savjetodavne službe mogu se dobiti odgovori i pravni savjeti u vezi kreditiranja i poticanja poreza i carina, poslovnog povezivanja, računovodstva, tehničkih pitanja, obrazovanja inspekcijskog nadzora i svega ostalog.

Kontakt telefoni :
Šefica Savjetodavne službe, Sanja Želinski – Matunec ( 01/4806-605 )
Savjetnik za pravna pitanja, Alan Vajda ( 01/4806-660 )
Savjetnik za tehničko – tehnološki razvoj obrta, Anđelko Vojvoda ( 01/4806-661 )
Savjetnik za poslovanje u obrtu, Neven Završki ( 01/4806-663 )
Savjetnica za financiranje obrtništva, Ljubiva Kangrga ( 01/4806-649 )

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije www.okobz.hr/
Službene web stranice područne obrtničke komore Osječko baranjske županije.

Narodne novine http://www.nn.hr/
Čitajte narodne novine potpuno besplatno! Dnevno ažurna stranica pruža vam ogoman izbor raznih prilika i mogučnosti, evo neke za primjer :
Pozivi za javno nadmetanje za nabavu roba.. Pozivi za javno nadmetanje za ustupanje radova.. Obavijesti o sklapanju ugovora za ustupanje radova..

Natječaji.. Sve to i još monogo drugih važnih informacija pogledajte na sljedećoj adresi Natječaji i javni pozivi http://www.nn.hr/sluzbeni-list/oglasni/index.asp

Hrvatski Zavod za Mirovinsko osiguranje http://www.mirovinsko.hr/
Na ovome linku možete pregledati slijedeće podatke:
Abeceda mirovinskog osiguranja, Kako u osiguranje? Kada mogu u mirovinu? Prava iz mirovinskog osiguranja, doplatak za djecu, podnošenje zahtjeva, statistika, natječaji i oglasi, pitanja građana, publikacije, Tiskanice…

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje http://www.hzzo-net.hr/
Obrasci, osnovna i dopunska osiguranja, inoosiguranje, zakoni, lista lijekova, adrese i lokacije po Županijama.

Ministarstvo Poduzetništva i Obrta http://www.minpo.hr/
U Ministarstvu poduzetništva i obrta objedinjeni su svi segmenti neophodni za ostvarivanje bržeg gospodarskog rasta, od kojih je područje radnih odnosa i tržišta rada zasigurno jedan od važnijih elemenata. Ovdje pročitajte ponude, javne pozive, publikacije, projekte i ugovore i projekte poticanja poduzetništva.

Osječko Baranjska Županija http://www.obz.hr/
Po svom pravnom statusu ona je jedinica područne (regionalne) samouprave. Poslove samouprave obavljaju Županijska skupština, Županijsko poglavarstvo, župan i upravna tijela Županije. Saznajte više o Županijskoj upravi, propisima, gospodarstvu na njihovoj službenoj web-stranici.

Osijek.hr http://www.osijek.hr/
Službena web stranica grada Osijeka i osječkog poglavarstva. Na njoj možete pronaći razne službene sadržaje korisne za privrednike kao što su natječaji, poduzetnički krediti i drugo.

Osijek031 http://www.osijek031.com/
Osijek031 je najposječenija web stranica koja se drži tema koje se dodiruju grada Osijeka, ovdje možete pročitati Vijesti, najave, informacije o događanjima, recenzije i pogledati slike.

HITRO HR http://www.hitro.hr/
HITRO.HR je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom.
Na jednom ćete mjestu hitro dobiti sve informacije i obaviti većinu potrebnih radnji za osnivanje trgovačkog društva.

Zadruga poduzetnička mreža http://www.zpm.hr/
Do današnjeg dana u Zadruzi Poduzetnička mreža odrađeni su brojni poslovi u skladu s općeprihvaćenim programima Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo te u skladu s aktivnostima ostalih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj.

Hrvatska Gospodarska Komora http://www.hgk.hr/
Hrvatska gospodarska komora neprofitna je javno-pravna stručna asocijacija koja služi poslovnoj zajednici s ciljem jačanja i promicanja gospodarskog rasta u Hrvatskoj pridonoseći time dobrobiti društva u cjelini. Više o HGK-u na njihovoj službenoj web stranici.

CroatiaBiz http://www.croatiabiz.com/
Ukoliko vam je djelatnost takve vrste i obim posla da veći dio posla nalazite putem javnih nadmetanja upućujemo vas na mogučnost da postanete korisnik servisa javnih nadmetanja CROATIABIZ
Za kontakt upućujemo na sljedeću adresu : natjecaji@croatiabiz.com

Moj Posao http://www.mojposao.hr/
Centralno mjesto Hrvatskog tržišta rada

FINA -Financijska Agencija http://www.fina.hr/

Hrvatska udruga poslodavaca http://www.hup.hr/
Na ovoj stranici upoznat ćete organizaciju, temeljna i prioritetna djelovanja HUP-a. Upoznat ćete njihov dosadašnji rad, planove za budućnost te prednosti koje donosi članstvo u HUP-u. Kako i zašto postati član HUP-a, što rade za članstvo te kako postati dio njih, saznajte kroz posjet ovoj web stanici. Vaš HUP

Udruženje obrtnika grada Zagreba http://www.obrtnici-zagreb.hr/
Sestranska stranica na kojoj možete naći mnoštvo podataka o svojim kolegama iz našega glavnoga grada.

Računovodstvo Revizija i Financije ( RRIF ) http://www.rrif.hr/
RRiF-plus d.o.o. je nakladničko i konzultantsko trgovačko društvo koje izdaje priručnike i drugu stručnu literaturu, te održava seminare i daje konzultacije. Pročitatjte i saznajte podatke o seminarima, pročitajte savjete, pretplatite se ili naručite neke od njihovih časopisa.

Udruženje Hrvatskih obrtnika Varaždin http://www.uhov.hr/
Još jedna sestrinska web stranica na kojoj možete pronaći podatke o svojim kolegama iz grada Varaždina.

http://www.hr/
Službena web stranica Republike Hrvatske.

Hrvatske agencija za malo gospodarstvo http://www.hamag.hr/
Natječajne dokumentacije, Pravilnik o naknadama, poslovna povezivanja, zahtjev za odobrenje garancije.

MINISTARSTVO FINANCIJA -porezna uprava http://www.porezna-uprava.hr/
Saznajte sve o Porezima i propisima, pročitajte publikacije…

Poduzetnički portal http://www.poduzetnistvo.org/
Gdje i kako naći novac? Baza ideja, kolumne, zanimljivosti, adresar, faq, management, marketing,financije i računovodstvo,operacije i strategija, obiteljsko poduzetništvo, žensko poduzetništvo, učeničko poduzetništvo, zakoni i pravilnici, poduzetnička bilježnica, clusteri, osnivanje poduzeća…

TEB -Poslovno savjetovanje http://www.teb.hr/
Poslovne informacije , stope poreza i prireza, plaće, neoporezivi izdaci, uplatni računi, naknade troškova korisnika proračuna, stope članarina – turističke zajednice, cijene benzina, kamatne stope, izračunavanje dohotka, devizne dnevnice, doprinosi, naknade, članarine, amortizacijske stope

WCA -Portal grad Osijek http://wa.osijek.hr/
Poštovani građani Grada Osijeka WCA Portal Gradske Uprave je novi medijski prostor otvoren u svrhu unapređenja poslovne komunikacije između Vas građana Grada i vaših predstavnika u Gradskom Vijeću, Poglavarstvu Grada i svih djelatnika Gradske Uprave.

Poslovni forum http://www.poslovniforum.hr/
Zakoni, pravilnici, uredbe i kazala i još mnogo toga na potralu poslovnog foruma.

Radio Plus Osijek http://www.radio-plus.hr/

Privredna Banka Zagreb PBZ www.pbz.hr
Privredna banka Zagreb d. d. u samom je vrhu hrvatskog bankarstva i jedna je od najstarijih novčarskih institucija u Republici Hrvatskoj, s dugim kontinuitetom bankarskog poslovanja.

Pregled korisnih informacija za one koji tek žele postati obrtnici, kao i za već registrirane obrtnike. Ovaj pregled obuhvaća i popis zakona i propisa koji reguliraju rad obrtnika. Adresar Obrtničkih komora,uvjeti za obavljanje obrta, otvaranje obrta, sjedište obrta,tvrtka obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta i još puno informacija o Obrtu.
Ukoliko znate još neke korisne linkove i smatrate da bi se trebali nalaziti na našoj web stranici, javite nam se na e-mail uoos@uoos.hr