Savjeti

Lakše čitanje

Savjeti

SAV­JE­TO­DAVNA SLUŽBA HOK-​a

U cilju pružanja kvalitetne pomoći obrt­nicima pri­likom osni­vanja i vođenja poslo­vanja, Hrvatska obrt­nička komora ( HOK ) ustro­jila je Sav­je­to­davnu službu.

Osnovni zadatak Sav­je­to­davne službe je pružanje sav­jeta i pomoći obrtnicima.

Svi zain­tere­sir­ani obrt­nici koji imaju potrebu za ovakvom vrstom pomoći mogu kon­tak­ti­rati na sli­jedeće bro­jeve telefona :

Sav­je­to­vanje 072 000 026

UDRUŽENJE OBRT­NIKA OSIJEK

Poslove tajnika obavlja Zvonko Digula dipl.iur sa 28 god­ina radnog staža u struci od čega 20-​a god­ina kao tajnik Udružena obrt­nika Osijek.

S pozi­cije zan­i­manja u skladu sa statu­tom udruženja i ugov­ora o radu kojim su reg­uli­rani odnosi i utvrđen opseg posla obrt­nicima se pružaju sav­jeti i pomoć u poslo­vanju kroz radno pravne upute i sav­jete kao i zakon­o­davstvo koje reg­ulira poslo­vanje obrt­ničkih rad­nji, trgo­v­ačko ( Privredno ) pravo kao i prim­jena svih poseb­nih zakona koje reg­uli­raju određene privredne oblasti i djelatnosti.

Pravna pomoć sas­toji se i u pomoći izrade prigov­ora odnosno drugih upravnih i sud­skih pod­ne­saka prema državnim i sud­skim organ­ima a vezano za poslo­vanje obrta.

Admin­is­tra­tor — Jad­ranka Ivandija

SAVJETODAVNA SLUŽBA HOK-a

U cilju pružanja kvalitetne pomoći obrtnicima prilikom osnivanja i vođenja poslovanja, Hrvatska obrtnička komora ( HOK ) ustrojila je Savjetodavnu službu.

Osnovni zadatak Savjetodavne službe je pružanje savjeta i pomoći obrtnicima.

Svi zainteresirani obrtnici koji imaju potrebu za ovakvom vrstom pomoći mogu kontaktirati na slijedeće brojeve telefona :

Savjetovanje 072 000 026

UDRUŽENJE OBRTNIKA OSIJEK

Poslove tajnika obavlja Zvonko Digula dipl.iur sa 28 godina radnog staža u struci od čega 20-a godina kao tajnik Udružena obrtnika Osijek.

S pozicije zanimanja u skladu sa statutom udruženja i ugovora o radu kojim su regulirani odnosi i utvrđen opseg posla obrtnicima se pružaju savjeti i pomoć u poslovanju kroz radno pravne upute i savjete kao i zakonodavstvo koje regulira poslovanje obrtničkih radnji, trgovačko ( Privredno ) pravo kao i primjena svih posebnih zakona koje reguliraju određene privredne oblasti i djelatnosti.

Pravna pomoć sastoji se i u pomoći izrade prigovora odnosno drugih upravnih i sudskih podnesaka prema državnim i sudskim organima a vezano za poslovanje obrta.

Administrator – Jadranka Ivandija