Registar

Lakše čitanje

Registar

STRUKA BROJ ČLANOVA IME, PREZ­IME, ADRESA, NAZIV OBRTA
pdf
1. Autostruke
54
8 Autoelek­tričari
2 Autoli­mari
25 Autome­haničari
4 Auto­praon­ice
5 Autoškole
2 Izrada i popravak auspuha
4 Vulka­niz­eri
4 Ostali
2. Elek­trostruke
41
27 Elek­trome­haničari, elek­tron­ičari, energetičari
14 Ostali insta­lacijski radovi
3. Friz­eri
121
117 Friz­eri za žene
4 Friz­eri za muškarce
4. Građevinske dje­lat­nosti
127
22 Elek­troin­sta­la­teri
4 Izo­la­tori, Fasadni i štuka­torni radovi
2 Izvođenje krovnih kon­struk­cija i krovopokrivači
16 Keramičari, podopo­la­gači i parketari
2 Kle­sari
7 Limari
6 Ostale speci­jal­izirane građevinske djelatnosti
2 Pripremni radovi na gradilištu
14 Soboslikari i ličioci
3 Uslužné dje­lat­nosti u građevinarstvu
32 Završni radovi u građevinarstvu
17 Zidari(izgradnja svih vrsta objekata)
5. Instali­ranje vodovoda plina, vode, gri­janja
31
3 Održa­vanje, oprema i instalacije
16 Plinoin­sta­la­teri
12 Vodoin­sta­la­teri
6. Intelek­tu­alne usluge
236
9 Agen­cije za promet nekretninama
89 Agen­cije za razne intelek­tu­alne usluge u savjetovanja
11 Agen­cije za zas­tu­panje u osiguranju
11 Istraži­vanje tržišta
66 Knjigov­od­stveni servisi
12 Posre­dovanja
38 Pro­midžba, pro­pa­ganda, reklama i marketing
7. Kro­jači, ple­tači i triko­tažeri
37
21 Kro­jači
7 Ple­tači i trikotažeri
7 Popravci
2 Ostalo
8. Met­alo­pre­rađi­vačka sek­cija
31
4 Alat­ničari
18 Bravari, građevin­ska sto­lar­ija i ostali met­alni proizvodi
5 Izrada ključeva
1 Oštrenje noževa i škara
3 Ostalo
9. Poljoprivredni obrti(uzgoj bil­jaka i život­inja)
76
6 Rib­arski obrti
57 Uzgoj bil­jaka
2 Uslužné dje­lat­nosti u stočarstvu
11 Uzgoj život­inja
10. Trgovci
267
27 Cvjećari
3 Antikv­inar­nice i trgovine rabljenom robom
6 Elek­trični aparati, ure­d­ski stro­jevi i oprema, aparati za kućanstvo
9 Građevin­ski mater­i­jal, insta­lacijska, san­i­tarna oprema, željezna oprema i boje
3 Kozmetički i toaletni proizvodi
18 Motorna vozila i oprema, moto­cikli i bicikli, poljoprivredni strojevi
44 Odjeća, tek­stil, obuća, kožna galanterija
22 Ostala trgov­ina na malo u speci­jal­iziranim prodavaonicama
14 Ostale trgovine u nespeci­jal­iziranim prodavaonicama
3 Poljoprivredna sred­stva, stočna hrana, živa stoka, žitarice
3 Sporstka oprema, oružje i streljivo
30 Trgovci mješovitom robom
5 Trgovci u speci­jal­iziranim prodavaonicama(hrana,pića,duhanski proizvodi u speci­jal­iziranim prodavaonicama)
3 Trgovci u speci­jal­iziranim prodavaonicama(meso,mesne prerađevine,ribarnice)
67 Trgovine izvan prodavaonica
2 Trgovine izvan pro­davaon­ica pomoću automata
8 Trgov­ina izvan pro­davaon­ica pomoću pošte ili interneta
11. Pri­jevoznici
119
96 Auto­pri­jevoznici
18 Ostali pri­jevoz — taxi
2 Ostali pri­jevoz — pri­jevoz putnika
3 Ostali pri­jevoz — vuča vozila
12. Proizvodni obrti
57
12 Ostali proizvodni obrti
4 Pre­rada čaja i kave
4 Proizvod­nja građevin­skog mater­i­jala, proizvoda od bet­ona, gipsa, cementa i umjetnog kamena
3 Proizvod­nja hrana, pića i začina
9 Proizvod­nja pred­meta od plastike
2 Proizvod­nja stočné hrane
3 Proizvod­nja svi­jeća i ostalih parafin­skih proizvoda
2 Proizvodi od papira, pluta i slame i keramike
18 Tiskarska i knjigov­eška djelatnost(statusna odluka Skupš­tine 15.02.09.)
13. Ugos­titelji
179
118 Barovi
7 Hoteli, pan­sioni i ostali smješ­taj za boravak turista
20 Jed­nos­tavne ugos­titeljske usluge — ambu­latno, cater­ing, fast food
4 Ostale jed­nos­tavne ugos­titeljske djelatnosti
28 Restorani, krčme, pizzer­ija, bistro, pečen­jar­nice i slično
2 Pod­sek­cija: Slastičari
14. Uslužni obrti
167
2 Fit­ness, sport­ska oprema i ostale sportske djelatnosti
9 Fotografi
2 Fotografi ostalo
6 Fotokopi­ranje
1 Graveri i izrada žigova
7 Imitacija nakita(bižuterije) i ukras­nih predmeta
5 Obučari
8 Oču­vanje tijela, zdrav život, humana medicina
5 Optičari
36 Ostale uslužné djelatnosti
2 Poduke glazbe, plesa i slično
2 Pogrebne i prateće djelatnosti
1 Taš­nari i kožna galanterija
3 Urari
40 Usluge pranja i čišćenja
12 Uslužno izna­jmlji­vanje
4 Uslužno rezanje drva
2 Videoteke
3 Zabavne igre
17 Zlatari
15. Drvoprerađivači(Staturnom odlukom Skupš­tine od 31.05.09.)
18
5 Proizvod­nja nam­ješ­taja, građevinske sto­lar­ije i slično
3 Proizvod­nja pil­jene građe i ostalih proizvoda od drveta
1 Role­tari
6 Stak­loreza­čke radnje
3 Trgovine nam­ješ­ta­jem i drvom
16. Pekari, medičari i proizvod­nja tjeste­nine
38
2 Izrada tjeste­nine
2 Medičari i izrada slastica
34 Pekari
17. Kozmetičari
49
32 Kozmetičari, saloni za uljepša­vanje i njegu tijela
17 Pedik­eri, manikura, ugrad­nja umjet­nih nok­tiju, solarij i slično
UKUPNO ČLANOVA: 1648
STRUKA BROJ ČLANOVA IME, PREZIME, ADRESA, NAZIV OBRTA
pdf
1. Autostruke
54
8 Autoelektričari
2 Autolimari
25 Automehaničari
4 Autopraonice
5 Autoškole
2 Izrada i popravak auspuha
4 Vulkanizeri
4 Ostali
2. Elektrostruke
41
27 Elektromehaničari, elektroničari, energetičari
14 Ostali instalacijski radovi
3. Frizeri
121
117 Frizeri za žene
4 Frizeri za muškarce
4. Građevinske djelatnosti
127
22 Elektroinstalateri
4 Izolatori, Fasadni i štukatorni radovi
2 Izvođenje krovnih konstrukcija i krovopokrivači
16 Keramičari, podopolagači i parketari
2 Klesari
7 Limari
6 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti
2 Pripremni radovi na gradilištu
14 Soboslikari i ličioci
3 Uslužne djelatnosti u građevinarstvu
32 Završni radovi u građevinarstvu
17 Zidari(izgradnja svih vrsta objekata)
5. Instaliranje vodovoda plina, vode, grijanja
31
3 Održavanje, oprema i instalacije
16 Plinoinstalateri
12 Vodoinstalateri
6. Intelektualne usluge
236
9 Agencije za promet nekretninama
89 Agencije za razne intelektualne usluge u savjetovanja
11 Agencije za zastupanje u osiguranju
11 Istraživanje tržišta
66 Knjigovodstveni servisi
12 Posredovanja
38 Promidžba, propaganda, reklama i marketing
7. Krojači, pletači i trikotažeri
37
21 Krojači
7 Pletači i trikotažeri
7 Popravci
2 Ostalo
8. Metaloprerađivačka sekcija
31
4 Alatničari
18 Bravari, građevinska stolarija i ostali metalni proizvodi
5 Izrada ključeva
1 Oštrenje noževa i škara
3 Ostalo
9. Poljoprivredni obrti(uzgoj biljaka i životinja)
76
6 Ribarski obrti
57 Uzgoj biljaka
2 Uslužne djelatnosti u stočarstvu
11 Uzgoj životinja
10. Trgovci
267
27 Cvjećari
3 Antikvinarnice i trgovine rabljenom robom
6 Električni aparati, uredski strojevi i oprema, aparati za kućanstvo
9 Građevinski materijal, instalacijska, sanitarna oprema, željezna oprema i boje
3 Kozmetički i toaletni proizvodi
18 Motorna vozila i oprema, motocikli i bicikli, poljoprivredni strojevi
44 Odjeća, tekstil, obuća, kožna galanterija
22 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama
14 Ostale trgovine u nespecijaliziranim prodavaonicama
3 Poljoprivredna sredstva, stočna hrana, živa stoka, žitarice
3 Sporstka oprema, oružje i streljivo
30 Trgovci mješovitom robom
5 Trgovci u specijaliziranim prodavaonicama(hrana,pića,duhanski proizvodi u specijaliziranim prodavaonicama)
3 Trgovci u specijaliziranim prodavaonicama(meso,mesne prerađevine,ribarnice)
67 Trgovine izvan prodavaonica
2 Trgovine izvan prodavaonica pomoću automata
8 Trgovina izvan prodavaonica pomoću pošte ili interneta
11. Prijevoznici
119
96 Autoprijevoznici
18 Ostali prijevoz – taxi
2 Ostali prijevoz – prijevoz putnika
3 Ostali prijevoz – vuča vozila
12. Proizvodni obrti
57
12 Ostali proizvodni obrti
4 Prerada čaja i kave
4 Proizvodnja građevinskog materijala, proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog kamena
3 Proizvodnja hrana, pića i začina
9 Proizvodnja predmeta od plastike
2 Proizvodnja stočne hrane
3 Proizvodnja svijeća i ostalih parafinskih proizvoda
2 Proizvodi od papira, pluta i slame i keramike
18 Tiskarska i knjigoveška djelatnost(statusna odluka Skupštine 15.02.09.)
13. Ugostitelji
179
118 Barovi
7 Hoteli, pansioni i ostali smještaj za boravak turista
20 Jednostavne ugostiteljske usluge – ambulatno, catering, fast food
4 Ostale jednostavne ugostiteljske djelatnosti
28 Restorani, krčme, pizzerija, bistro, pečenjarnice i slično
2 Podsekcija: Slastičari
14. Uslužni obrti
167
2 Fitness, sportska oprema i ostale sportske djelatnosti
9 Fotografi
2 Fotografi ostalo
6 Fotokopiranje
1 Graveri i izrada žigova
7 Imitacija nakita(bižuterije) i ukrasnih predmeta
5 Obučari
8 Očuvanje tijela, zdrav život, humana medicina
5 Optičari
36 Ostale uslužne djelatnosti
2 Poduke glazbe, plesa i slično
2 Pogrebne i prateće djelatnosti
1 Tašnari i kožna galanterija
3 Urari
40 Usluge pranja i čišćenja
12 Uslužno iznajmljivanje
4 Uslužno rezanje drva
2 Videoteke
3 Zabavne igre
17 Zlatari
15. Drvoprerađivači(Staturnom odlukom Skupštine od 31.05.09.)
18
5 Proizvodnja namještaja, građevinske stolarije i slično
3 Proizvodnja piljene građe i ostalih proizvoda od drveta
1 Roletari
6 Staklorezačke radnje
3 Trgovine namještajem i drvom
16. Pekari, medičari i proizvodnja tjestenine
38
2 Izrada tjestenine
2 Medičari i izrada slastica
34 Pekari
17. Kozmetičari
49
32 Kozmetičari, saloni za uljepšavanje i njegu tijela
17 Pedikeri, manikura, ugradnja umjetnih noktiju, solarij i slično
UKUPNO ČLANOVA: 1648