POZIV OBRTNICIMA NA EDUKACIJU O PROPISIMA IZ PODRUČJA PRAVA POTROŠAČA – 8.-15. ožujka 2018. god.

Lakše čitanje

POZIV OBRTNICIMA NA EDUKACIJU O PROPISIMA IZ PODRUČJA PRAVA POTROŠAČA - 8.-15. ožujka 2018. god.

Povodom Svjet­skog dana prava potrošača Hrvatska obrt­nička komora zajedno s područnim obrt­ničkim komorama sud­jeluje u nje­govom obil­ježa­vanju s Min­istarstvom gospo­darstva, poduzetništva i obrta RH kao glavnim orga­ni­za­torom i drugim dion­icima orga­niziran­jem eduka­tivnih i infor­ma­tivnih aktivnosti u Tjednu prava potrošača u Repub­lici Hrvatskoj na region­al­noj i središn­joj razini.

Događanje uključuje edukaciju za Vas gospo­darstvenike o Vašim obvezama i prav­ima iz područja potrošačkog prava u jutarn­jim satima i informi­ranje građana o nji­hovim potrošačkim prav­ima u popod­nevnim satima. PRI­JAVITE SE ZA EDUKACIJU PUTEM LINKA NA DNU OVOG POZIVA.

Događanja se održavaju u sli­jedećim gradovima

 • Čakovec, 8. ožujka (10:00 – 13:45, Zgrada Scheier, Mat­ice hrvatske 1)
 • Slavon­ski Brod, 9. ožujka (10:00 – 13:30, Hrvatska gospo­darska komora — Župani­jska komora Slavon­ski Brod, Matije Mesića 9)
 • Vinkovci, 10. ožujka (10:00 – 13:00, Velika župani­jska vijećnica, Glagol­jaška 27)
 • Pula, 12. ožujka (10:00 – 13:00, Hrvatska gospo­darska komora — Župani­jska komora Pula, Car­ra­rina 5)
 • Zadar 13. ožujka (10:00 – 13:00, Hrvatska gospo­darska komora — Župani­jska komora Zadar, Špire Bru­sine 16)
 • Dubrovnik 14. ožujka (10:00 – 13:00, Hotel Kom­pas, Ul. kar­di­nala Stepinca 21).

Točan pro­gram događanja s mjestom održa­vanja kao i web obrazac za pri­javu za edukaciju nalazi se na https://​www​.mingo​.hr/​p​a​g​e​/​t​j​e​d​a​n​-​p​r​a​v​a​-​p​o​t​r​osaca

Povodom Svjetskog dana prava potrošača Hrvatska obrtnička komora zajedno s područnim obrtničkim komorama sudjeluje u njegovom obilježavanju s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta RH kao glavnim organizatorom i drugim dionicima organiziranjem edukativnih i informativnih aktivnosti u Tjednu prava potrošača u Republici Hrvatskoj na regionalnoj i središnjoj razini.

 

Događanje uključuje edukaciju za Vas gospodarstvenike o Vašim obvezama i pravima iz područja potrošačkog prava u jutarnjim satima i informiranje građana o njihovim potrošačkim pravima u popodnevnim satima.  PRIJAVITE SE ZA EDUKACIJU PUTEM LINKA NA DNU OVOG POZIVA.

 

Događanja se održavaju u slijedećim gradovima

 

 • Čakovec, 8. ožujka (10:00 – 13:45, Zgrada Scheier, Matice hrvatske 1)
 • Slavonski Brod, 9. ožujka (10:00 – 13:30, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Slavonski Brod, Matije Mesića 9)
 • Vinkovci, 10. ožujka (10:00 – 13:00, Velika županijska vijećnica, Glagoljaška 27)
 • Pula, 12. ožujka (10:00-13:00, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Carrarina 5)
 • Zadar 13. ožujka (10:00-13:00, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar, Špire Brusine 16)
 • Dubrovnik 14. ožujka (10:00-13:00, Hotel Kompas, Ul. kardinala Stepinca 21).

 

Točan program događanja s mjestom održavanja kao i web obrazac za prijavu za edukaciju nalazi se na https://www.mingo.hr/page/tjedan-prava-potrosaca