Udruženje umirovljenih obrtnika Osijek

Lakše čitanje

Udruženje umirovljenih obrtnika Osijek

Na Izbor­noj Skupš­tini održanoj 03.03.2015.u velikoj sali Udruženja obrt­nika Osi­jek, izabran je novi pred­sjed­nik Udruženja umirovl­jenih obrtnika; 

Pred­sjed­nikLjil­jana Miljković
Dopred­sjed­nik : Ivica Buhin
Tajnik Udruženja : Zlata Vida

Članovi tijela upravl­janja su:

 • Etelka Rančak
 • Karlo Mihal­je­vić
 • Ružica Vida
 • Ivana Čačulović
 • Mer­lita Mihaljenović
 • Milka Marić
 • Nada Tombol
Popis članova:
1. Aram­bašić Zlata
2. Babić Zdenka
3. Bogavac Nada
4. Bravić Katica
5. Bravić mirko
6. Buhin Ivica
7. Čačulović Ivana
8. Gudlin Ljubica
9. Kordi Ivan
10. Košče­vić Katarina
11. Kragl Mira
12. Marić Milka
13. Mihal­jen­ović Merlita
14. Mihal­je­vić Karlo
15. Miljković Ljiljana
16. Muharemi Reza
17. Ništ Evica
18. Pavlinek Tomislav
19. Petro­vić Zdenka
20. Rančak Etelka
21. Rančak Ivan
22. Stanković Ružica
23. Šimulija Adam
24. Šimulija Nada
25. Tombol Nada
26. Vida Ružica
27. Vida Zlata
28. Vuković Tanasije
29. Žido-​Lazarević Milena
30. Đapić Lenka
31. Pavaso­vić Branka
- Udruženje umirovl­jenih obrt­nika radi na način da kon­tinuirano održava sas­tanke sa članstvom svakog prvog utorka u mjesecu s početkom u 17h, u velikoj sali Udruženja obrt­nika u Adamovićevoj 2.
- S obzirom na mali broj članova, inten­zivi­rali smo aktivnosti kojima bismo privukli nove umirovljenike.Uspostavili smo medi­jsku surad­nju i skrenuli pozornost na naše pos­to­janje i naš rad.
- U cilju što kvalitet­ni­jeg provođenja slo­bodnog vre­mena dogov­oreno je druženje u ugos­titeljskom objektu u Adamovićevoj 2, sri­je­dom u 9:30, pop­u­larno naz­vano “na kavu kod Pike”, a u planu je i moguće orga­niziranje tzv radion­ica, pokaže li se interes.
- Udruženje orga­nizira u dogov­oru sa članovima i izlete.Ove smo godine više puta bili u Domu obrt­nika u Alj­mašu. Pos­jetili smo Daru­varske toplice, Etno selo Stanišići (BIH), Tuzlu i jezero u Orahovici.

Za zado­vol­jenje svo­jih interesa i pripo­moći u životu umirovl­jeni osječki obrt­nici osno­vali su svoju udrugu koja se može pohval­iti svoji radom i brigom o članstvu. Udruženje obrt­nika Osi­jek u skladu sa svo­jim mogućnos­tima pripo­maže u radu ove Udruge i slo­bodna je ocjena da članovi ove Udruge i sama Udruge mežu radno aktivnim obrt­nicima, sma­tra se satavnim dijelom Udruženja.

Udruga — Udruženje umirovl­jenih obrt­nika Osi­jek osno­vana je 1996.g. sa cil­jem ost­vari­vanja zajed­ničkih potreba i interesa koje imaju kao koris­nici obrt­ničkih mirov­ina.
Udruga je vrlo aktivna, u njenom radu sud­jeluje sedamde­se­tak članova, a redovne aktivnosti održavaju u pros­toru Udruženja obrt­nika Osi­jek koje im pomaže u radu.
Neke od bro­jnih aktvi­nosti Udruge su :

1. Sus­tavna orga­ni­zaci­jska pitanja rada
 – orga­ni­zacija i pokre­tanje pitanja za učlan­jenje što većeg broja umirovl­jenih obrt­nika
 – orga­niziranje pomoći svake vrste umirovl­jenim članovima udruženja u ost­vari­vanju i zaštiti nji­hovih prava
 – ost­vari­vanje surad­nje sa drugim udrugama u rješa­vanju zajed­ničkih prob­lema
 – u surad­nji sa Udružen­jem obrt­nika pripre­manje star­i­jih osoba koje odlaze u mirov­inu učlan­jen­jem u Udrugu
 – ost­vari­vanje surad­nje sa nadležnim tije­lima i institucijama

2. Aktivnosti na rješa­vanju mater­i­jal­nih, zdravstvenih i ostalih prob­lema Udruge
 – sačin­ja­vati detal­jan popis umirovl­jenih obrt­nika– članova Udruge — kojima je potrebna pomoć po utvrđenim kri­ter­i­jima Udruge (što je vrlo zaht­je­van posao jer nigdje né pos­toji točna evi­den­cija o obrt­nicima u mirovini)
 – posebnu pažnju posvetiti soci­jalno ugroženim članovima Udruge i članovima nji­hovih obitelji koji pri­maju min­i­malne mirovine
 – osig­u­rati nabavku robe i prehram­benih artikala po sindikalnim cijanama i otplatom u više rata ( drva, ugalj, zimnica, odjeća i dr.)
 – koor­dini­rati aktivnosti Udruge u cilju poboljšanja uvjeta života članova

3. Aktivnosti na kul­turnom planu, rekreaciji i informi­ranju
 – osig­u­rati pros­toriju za druženje i oku­pl­janje članova, održa­vanje
sas­tanaka, čitanje štampe i razm­jenu iskus­tava
 – orga­nizirati izlete umirovl­jenih obrt­nika u šoping kupovine,
toplice i obi­lazak lijepe naše domovine

4. Kao naj­važnija aktivnost Udruge u 2005.g., koja je od strane Hrvatske
Obrt­ničke komore proglašena godi­nom tradi­ci­jskih i umjet­ničkih obrta,
na Skupš­tini Udruge održanoj dana 11. 01. 2005.g. pred­loženo je slijedeće

- da umirovl­jeni obrt­nici po strukama formi­raju tim­ove koji će obi­laz­iti pos­to­jeće rad­nje tih struka, te sav­je­tima i konkret­nim upući­van­jem u vješ­tine zanata pripo­moći obrt­nicima u nadop­uni nji­hovog znanja. Sig­urni smo da će nji­hovo stečeno znanje i vještina kroz prove­deni radni vijek u struci biti korisno.

- članovi Udruge su voljni da u završnom razredu osnovne škole pomognu djeci pri­likom nji­hovog opred­jelji­vanja za buduće zvanje i ukažu im na pred­nosti određene struke, mogućnosti zarade i urednog života od zanata, uvje­tima rada i poslo­vanja ….. a sve u cilju da se mlada pop­u­lacija uputi na prav­i­lan odabir i opred­jel­jenje svoga budućeg života.

- članstvo Udruge omogućuje nave­deno za struke kao što su : kro­jači,
urari, pekari, ple­tači, sitari, pos­to­lari, vagari, slastičari, zidari i drvo­tokari. Za nave­dena zan­i­manja pos­toje tim­ovi koji bi odradili pred­loženo, a
isto bi mogli naprav­iti i za druge struke za kojim pos­toj interes.

 Na Izbornoj Skupštini održanoj 03.03.2015.u velikoj sali Udruženja obrtnika Osijek, izabran je novi predsjednik Udruženja umirovljenih obrtnika;  

PredsjednikLjiljana Miljković
Dopredsjednik : Ivica Buhin
Tajnik Udruženja :  Zlata Vida

 Članovi tijela upravljanja su:

 • Etelka Rančak
 • Karlo Mihaljević
 • Ružica Vida
 • Ivana Čačulović
 • Merlita Mihaljenović
 • Milka Marić
 • Nada Tombol
Popis članova:
  1.  Arambašić Zlata
  2.  Babić Zdenka
  3.  Bogavac Nada
  4.  Bravić Katica
  5.  Bravić mirko
  6.  Buhin Ivica
  7.  Čačulović Ivana
  8.  Gudlin Ljubica
  9.  Kordi Ivan
10.  Koščević Katarina
11.  Kragl Mira
12.  Marić Milka
13.  Mihaljenović Merlita
14.  Mihaljević Karlo
15.  Miljković Ljiljana
16.  Muharemi Reza
17.  Ništ Evica
18.  Pavlinek Tomislav
19.  Petrović Zdenka
20.  Rančak Etelka
21.  Rančak Ivan
22.  Stanković Ružica
23.  Šimulija Adam
24.  Šimulija Nada
25.  Tombol Nada
26.  Vida Ružica
27.  Vida Zlata
28.  Vuković Tanasije
29.  Žido-Lazarević Milena
30.  Đapić Lenka
31.  Pavasović Branka
– Udruženje umirovljenih obrtnika radi na način da kontinuirano održava sastanke sa članstvom svakog prvog utorka u mjesecu s početkom u 17h, u velikoj sali Udruženja obrtnika u Adamovićevoj 2.
– S obzirom na mali broj članova, intenzivirali smo aktivnosti kojima bismo privukli nove umirovljenike.Uspostavili smo medijsku suradnju i skrenuli pozornost na naše postojanje i naš rad.
– U cilju što kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena dogovoreno je druženje u ugostiteljskom objektu u Adamovićevoj 2, srijedom u 9:30, popularno nazvano “na kavu kod Pike”, a u planu je i moguće organiziranje tzv radionica, pokaže li se interes.
– Udruženje organizira u dogovoru sa članovima i izlete.Ove smo godine više puta bili u Domu obrtnika u Aljmašu. Posjetili smo Daruvarske toplice, Etno selo Stanišići (BIH), Tuzlu i jezero u Orahovici.

Za zadovoljenje svojih interesa i pripomoći u životu umirovljeni osječki obrtnici osnovali su svoju udrugu koja se može pohvaliti svoji radom i brigom o članstvu. Udruženje obrtnika Osijek u skladu sa svojim mogućnostima pripomaže u radu ove Udruge i slobodna je ocjena da članovi ove Udruge i sama Udruge mežu radno aktivnim obrtnicima, smatra se satavnim dijelom Udruženja.

Udruga – Udruženje umirovljenih obrtnika Osijek osnovana je 1996.g. sa ciljem ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa koje imaju kao korisnici obrtničkih mirovina.
Udruga je vrlo aktivna, u njenom radu sudjeluje sedamdesetak članova, a redovne aktivnosti održavaju u prostoru Udruženja obrtnika Osijek koje im pomaže u radu.
Neke od brojnih aktvinosti Udruge su :

1. Sustavna organizacijska pitanja rada
– organizacija i pokretanje pitanja za učlanjenje što većeg broja umirovljenih obrtnika
– organiziranje pomoći svake vrste umirovljenim članovima udruženja u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava
– ostvarivanje suradnje sa drugim udrugama u rješavanju zajedničkih problema
– u suradnji sa Udruženjem obrtnika pripremanje starijih osoba koje odlaze u mirovinu učlanjenjem u Udrugu
– ostvarivanje suradnje sa nadležnim tijelima i institucijama

2. Aktivnosti na rješavanju materijalnih, zdravstvenih i ostalih problema Udruge
– sačinjavati detaljan popis umirovljenih obrtnika- članova Udruge – kojima je potrebna pomoć po utvrđenim kriterijima Udruge (što je vrlo zahtjevan posao jer nigdje ne postoji točna evidencija o obrtnicima u mirovini)
– posebnu pažnju posvetiti socijalno ugroženim članovima Udruge i članovima njihovih obitelji koji primaju minimalne mirovine
– osigurati nabavku robe i prehrambenih artikala po sindikalnim cijanama i otplatom u više rata ( drva, ugalj, zimnica, odjeća i dr.)
– koordinirati aktivnosti Udruge u cilju poboljšanja uvjeta života članova

3. Aktivnosti na kulturnom planu, rekreaciji i informiranju
– osigurati prostoriju za druženje i okupljanje članova, održavanje
sastanaka, čitanje štampe i razmjenu iskustava
– organizirati izlete umirovljenih obrtnika u šoping kupovine,
toplice i obilazak lijepe naše domovine

4. Kao najvažnija aktivnost Udruge u 2005.g., koja je od strane Hrvatske
Obrtničke komore proglašena godinom tradicijskih i umjetničkih obrta,
na Skupštini Udruge održanoj dana 11. 01. 2005.g. predloženo je slijedeće

– da umirovljeni obrtnici po strukama formiraju timove koji će obilaziti postojeće radnje tih struka, te savjetima i konkretnim upućivanjem u vještine zanata pripomoći obrtnicima u nadopuni njihovog znanja. Sigurni smo da će njihovo stečeno znanje i vještina kroz provedeni radni vijek u struci biti korisno.

– članovi Udruge su voljni da u završnom razredu osnovne škole pomognu djeci prilikom njihovog opredjeljivanja za buduće zvanje i ukažu im na prednosti određene struke, mogućnosti zarade i urednog života od zanata, uvjetima rada i poslovanja ….. a sve u cilju da se mlada populacija uputi na pravilan odabir i opredjeljenje svoga budućeg života.

– članstvo Udruge omogućuje navedeno za struke kao što su : krojači,
urari, pekari, pletači, sitari, postolari, vagari, slastičari, zidari i drvotokari. Za navedena zanimanja postoje timovi koji bi odradili predloženo, a
isto bi mogli napraviti i za druge struke za kojim postoj interes.