Udruženje obrtnika Osijek

Lakše čitanje

Udruženje obrtnika Osijek

Udruženje promiče, usklađuje, zas­tupa i pred­stavlja zajed­ničke interese obrt­ništva na ter­i­tori­jal­nom obuh­vatu Udruženja koje čini područje:

 • grada Osi­jeka (Tvrđav­ica, Podravlje, Josipo­vac, Višn­je­vac, Sar­vaš, Tenja, Bri­ješće, Bri­jest, Klisa, Nemetin, Tenja),
 • općine Čepin (Livana, Ovčara, Čepin­ski Mar­t­inci, Čokad­inci, Beketinci),
 • općine Ernesti­novo (Ada, Divoš, Hrastin, Laslovo, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Silaš),
 • općine Vuka (Dopsin, Vladislavci),
 • općine Erdut (Alj­maš, Dalj, Bijelo Brdo),
 • općine Antuno­vac (Ivanovac).

S obzirom na dinamiku otvaranja te zat­varanja obrt­ničkih rad­nji nji­hov broj na dan 27.veljače 2013. iznosi 2026 obrta. Prema strukama i srod­nim dje­lat­nos­tima koje su ujedno osnovni oblik orga­nizira­nog rada obrt­nika Svaka Ceh na četiri godine bira svoga pred­sjed­nika te suk­ladno Statutu većina njih se odlukom Skupš­tine Udruženja bira u Upravni odbor Udruženja. Najviši organ upravl­janja Udruženja obrt­nika Osi­jek je Skupština Udruženja, a čine je pred­stavnici struka – Cehova izabrani na svo­jim sas­tancima na man­dat od četiri godine. Skupština svo­jom odlukom bira te imenuje pred­sjed­nika Udruženja i nje­govo pomoćno izvršno tijelo Kolegij Udruženja

 • Pred­sjed­nik Udruženja obrt­nika Osi­jek: Jurica Antunović
 • Dopred­sjed­nica Udruženja: Milena Cesar
 • Dopred­sjed­nik Udruženja: Dragutin Grabrović

ČLANOVI UPRAVNOG ODB­ORAMAN­DAT­NOM RAZ­DOBLJU 2014 – 2018

Upravni odbor Udruženja, kao najviši izvršni organ upravl­janja broji 17 članova i u skladu sa gore izrečenim prin­cipom zas­tu­pljenosti struka, nje­govi članovi u važećem man­datu su :

 • Bojan Bal­a­ban
 • Maja Berger
 • Svjet­lana Činčurak
 • Dragutin Grabrović
 • Tomis­lav Holik
 • Tomis­lav Ivandija
 • Mirta Jurče­vić
 • Tomis­lav Lovković
 • Tihana Patek
 • Vojko Savić
 • Domagoj Šuster
 • Ivan Vuković
 • Tibor Vidaković

Nad­zorni odbor Udruženja Obrt­nika Osijek

 • Antun Rekić, predsjednik
 • Branko Čičak, član
 • Renata Zubaj, član

Članovi Skupš­tine Udruženja:

 • Krešo Antolović
 • Jurica Antunović
 • Bojan Bal­a­ban
 • Maja Berger
 • Željko Bošn­jak
 • Branko Čičak
 • Berislav Čuti
 • Svjet­lana Činčurak
 • Zvon­imir Duspara
 • Dragutin Grabrović
 • Jas­mina Grubačević
 • Tomis­lav Holik
 • Tomis­lav Ivandija
 • Neda Junušić
 • Mirta Jurče­vić
 • Dra­gan Kordić
 • Josip Luk­enda
 • Vinko Luketić
 • Sto­jan Martinović
 • Marina Mijošek
 • Denis Palić
 • Tihana Patek
 • Mirko Pešić
 • Sežan Sabo
 • Vojko Savić
 • Domagoj Šuster
 • Tibor Vidaković
 • Jas­minka Vrtarić-​Dubrović
 • Ivan Vuković
 • Renata Zubaj
 • Josip Cre­pulja

Pravne, stručné i orga­ni­zaci­jske poslove obavlja tajništvo Udruženja.
U tajništvu su zaposlena tri radnika :

 • Tajnik : dr​.sc. Mirko Pešić dipl.oec.
 • Stručna surad­nica: Ivona Prvonožac mag. iur.
 • Admin­is­tra­tor­ica : Jad­ranka Stanić

Pored opsluži­vanja stručnim mater­i­jal­ima i pripremama svih sjed­nice i rada prikazanih organa upravl­janja Udruženja, u Tajništvu obrt­nici poje­d­i­načno opslužuju se svim radno pravnim sav­je­tima i konkret­nim uslugama pomoći pravne zaštite pred upravnim i sud­skim tije­lima, upravnim, sta­tus­nim situaci­jama obrt­ničkih rad­nji, potreb­nim rad­n­jama prema fon­dovima i zavodima.

Javnost rada svih organa Udruženja je obvezna i medi­jsko praćenje rada je solidno zastupljeno.

Statut Udruženja obrt­nika Osi­jek Statut Udruženja obrt­nika Osi­jek 2016

Poslovnik o radu Skupš­tine Udruženja obrt­nika Osi­jek *POSLOVNIKRADU SKUPŠ­TINE UO OS
Poslovnik o radu Upravog odb­ora Udruženja obrt­nika Osi­jek POSLOVNIKRADU UPRAVNOG ODB­ORA UO OS

Pravil­nik o radu cehova Udruženja obrt­nika Osi­jekPRAVIL­NIKRADU CEHOVA 2014

Udruženje promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na teritorijalnom obuhvatu Udruženja koje čini područje:

 • grada Osijeka (Tvrđavica, Podravlje, Josipovac, Višnjevac, Sarvaš, Tenja, Briješće, Brijest, Klisa, Nemetin, Tenja),
 • općine Čepin (Livana, Ovčara, Čepinski Martinci, Čokadinci, Beketinci),
 • općine Ernestinovo (Ada, Divoš, Hrastin, Laslovo, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Silaš),
 • općine Vuka (Dopsin, Vladislavci),
 • općine Erdut (Aljmaš, Dalj, Bijelo Brdo),
 • općine Antunovac (Ivanovac).

S obzirom na dinamiku otvaranja te zatvaranja obrtničkih radnji njihov broj na dan 27.veljače 2013. iznosi 2026 obrta. Prema strukama i srodnim djelatnostima koje su ujedno osnovni oblik organiziranog rada obrtnika Svaka Ceh na četiri godine bira svoga predsjednika te sukladno Statutu većina njih se odlukom Skupštine Udruženja bira u Upravni odbor Udruženja. Najviši organ upravljanja Udruženja obrtnika Osijek je Skupština Udruženja, a čine je predstavnici struka – Cehova izabrani na svojim sastancima na mandat od četiri godine. Skupština svojom odlukom bira te imenuje predsjednika Udruženja i njegovo pomoćno izvršno tijelo Kolegij Udruženja

 • Predsjednik Udruženja obrtnika Osijek: Jurica Antunović
 • Dopredsjednica Udruženja: Milena Cesar
 • Dopredsjednik Udruženja: Dragutin Grabrović

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA U MANDATNOM RAZDOBLJU 2014-2018

Upravni odbor Udruženja, kao najviši izvršni organ upravljanja broji 17 članova i u skladu sa gore izrečenim principom zastupljenosti struka, njegovi članovi u važećem mandatu su :

 • Bojan Balaban
 • Maja Berger
 • Svjetlana Činčurak
 • Dragutin Grabrović
 • Tomislav Holik
 • Tomislav Ivandija
 • Mirta Jurčević
 • Tomislav Lovković
 • Tihana Patek
 • Vojko Savić
 • Domagoj Šuster
 • Ivan Vuković
 • Tibor Vidaković

Nadzorni odbor Udruženja Obrtnika Osijek

 • Antun Rekić, predsjednik
 • Branko Čičak, član
 • Renata Zubaj, član

Članovi Skupštine Udruženja:

 • Krešo Antolović
 • Jurica Antunović
 • Bojan Balaban
 • Maja Berger
 • Željko Bošnjak
 • Branko Čičak
 • Berislav Čuti
 • Svjetlana Činčurak
 • Zvonimir Duspara
 • Dragutin Grabrović
 • Jasmina Grubačević
 • Tomislav Holik
 • Tomislav Ivandija
 • Neda Junušić
 • Mirta Jurčević
 • Dragan Kordić
 • Josip Lukenda
 • Vinko Luketić
 • Stojan Martinović
 • Marina Mijošek
 • Denis Palić
 • Tihana Patek
 • Mirko Pešić
 • Sežan Sabo
 • Vojko Savić
 • Domagoj Šuster
 • Tibor Vidaković
 • Jasminka Vrtarić-Dubrović
 • Ivan Vuković
 • Renata Zubaj
 • Josip Crepulja

Pravne, stručne i organizacijske poslove obavlja tajništvo Udruženja.
U tajništvu su zaposlena tri radnika  :

 • Tajnik :  dr.sc. Mirko Pešić dipl.oec.
 • Stručna suradnica: Ivona Prvonožac mag. iur.
 • Administratorica : Jadranka Stanić

Pored opsluživanja stručnim materijalima i pripremama svih sjednice i rada prikazanih organa upravljanja Udruženja, u Tajništvu obrtnici pojedinačno opslužuju se svim radno pravnim savjetima i konkretnim uslugama pomoći pravne zaštite pred upravnim i sudskim tijelima, upravnim, statusnim situacijama obrtničkih radnji, potrebnim radnjama prema fondovima i zavodima.

Javnost rada svih organa Udruženja je obvezna i medijsko praćenje rada je solidno zastupljeno.

Statut Udruženja obrtnika Osijek  Statut Udruženja obrtnika Osijek 2016

Poslovnik o radu Skupštine Udruženja obrtnika Osijek *-POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE UO OS-
Poslovnik o radu Upravog odbora Udruženja obrtnika Osijek -POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA UO OS-

Pravilnik o radu cehova Udruženja obrtnika Osijek – PRAVILNIK O RADU CEHOVA 2014