HOPGD – ZRINSKI

Lakše čitanje

HOPGD - ZRINSKI

HRVATSKO OBRT­NIČKO PJE­VAČKOGLAZBENO DRUŠTVOZRINSKI

[cap­tion id=“attachment_1501” align=“alignnone” width=“450”] Zrinski[/caption]

Društvo je osno­vano 1896.g.
Sma­tramo za potreb­nim pod­sjetiti na važeće poli­tičko ekonomske odnose iz toga doba, jer iste daju još veću vri­jed­nost pos­to­janju toga Društva.

Nakon Hrvatsko-​Ugarske nagodbe 1868.g. na hrvatskoj poli­tičkoj sceni nalaze se tri glavne opcije :
 – jedna je išla za povezi­van­jem Hrvatske sa Bečom, znači pri­je­tio je cen­tral­izam
 – druga je tražila poli­tički život sa Peš­tom, pri­jet­nja uni­ta­riz­mom
 – treća opcija bila je za samostalnu Hrvatsku, a pred­vod­nik te težnje bio je Ante Starčević.

Hrvatsko obrt­ničko pje­vačko i glazbeno društvo «Zrin­ski» osno­vano je daleke 1896. godine pod nazivom Smilje. Tadašnje novine «Slavonis­che Presse» navode da su se sastali neki obrt­nici sa nakanom da osnuju pje­vačko društvo, čiji bi izvršni članovi bili samo obrt­nici. 1900. godine mijen­jaju ime u Hrvatsko pje­vačko društvo «Zrinski».

Tadašnja Vlada nije pri­h­vatila prav­ila, te je 1903. godine to Društvo usvo­jilo da član može biti svaki, a né samo obrt­nički i rad­nički stalež, tek tada Vlada odobrava rad Društva Zrin­ski.
U sas­tavu društva bili su muški zbor, mješoviti zbor i tam­bu­raška sek­cija. Znača­jka društva bila je i ostala u tome da je ono prven­stveno zas­tu­pljeno svo­jim muškim zborom.

[cap­tion id=“attachment_1297” align=“alignnone” width=“450”] Zrinski[/caption]

Puno­pravni član Saveza pje­vački druš­tava postao je tek 1911. godine. Te godine nabavl­jena je zas­tava Društva koje je posvećena 25 god­ina kas­nije. 1947. godine soci­jal­is­tička vlast zabranila je rad društva i oduzela arhivu, pečat i zas­tavu. Zas­tava je saču­vana i nalazi se u Muzeju grada.
Obnova i izrada njezine kopije je napravl­jena za 100. obljet­nicu 1996. godine, a izradile su je ses­tre Karmeličanke iz Šarengrada koje su tada bile u pro­gon­stvu u Zagrebu.

1946. godine Zrin­ski nas­tavlja rad pod nazivom Kul­turno umjet­ničko društvo «Obrt­nik», a 1957. godine dobiva naziv Zanatsko glazbeno društvo «Kolo», da bi 1994. godine ponovno nosili naziv Hrvatsko obrt­ničko pje­vačko i glazbeno društvo «Zrin­ski».
Kroz svoje pos­to­janje i rad promi­je­nilo se mnogo ugled­nih i zaslužnih građana ovoga grada, kao što su Lav Mirski, Dragutin Savin, Lovro pl. Matačić. Društvo je prošlo tri rata i neko­liko naziva ali nikada nije zane­mar­ilo Hrvatsku riječ i glazbu.

Muški pje­vački zbor usp­ješno nas­tupa né samo u gradu i županiji, već širom Hrvatske i izvan nje. Upravo smo se vratili sa fes­ti­vala Can­tate Bud­weis u Češkoj, gdje smo svo­jim nas­tupom i izved­bom oduševili tamošnju pub­liku.
U sklopu Društva djeluje Škola glazbene kul­ture za učenje klavira, gitare i sinthi­seiz­era.
Pred­sjed­nici Društva redovito su bili dele­gi­rani iz Udruženja obrt­nika. U ovom man­dat­nom raz­doblju pred­sjed­nik je gosp. Vlatko Šimac, ing. arh., koju već niz god­ina usp­ješno vodi društvo.

Hrvatsko Obrt­ničko, pje­vačko i glazbeno društvo “ZRIN­SKIHOPGDZRIN­SKI” Osi­jek Župani­jska 18/​I Tel: 031 /​212 – 266 Email: hrvatsko.obrtnicko.pjevacko.i.glaz.drust@os.t-com.hr

Organi upravl­janja za raz­doblje 2015.g. 2019.g,

Pred­sjed­nik Društva: Vlatko Šimac
Dopred­sjed­nik Društva: Vlado Lubina
Tajnica Društva: Bil­jana Nađ
Nad­zorni odbor društva :

 1. Ante Među­go­rac
 2. Željko Pancer
 3. Ivan Vla­hović

Članovi Upravnog odb­ora HOPGD „Zrinski“

za raz­doblje 20152019.

Ispred Udruženja obrt­nika – 5 članova:

 1. Vlatko Šimac,
 2. Zdravko Jukić,
 3. Dragutin Grabrović
 4. Mar­ija Volinek Štrekelj
 5. Ljil­jana Miljković

Iz redova pje­vača – 5 članova:

 1. Jure Jurković
 2. Dal­i­bor Šimac
 3. Marko Vrček
 4. Vlado Lubina
 5. Đon Per­oli

Pro­fe­sori – 2 člana:

 1. Domagoj Jukić
 2. Zdenka Kvesić

Roditelji učenika – 1 član:

1. Mirta Golik

Sveukupno 13 članova za pred­stavnike Upravnog odbora.

Članovi Skupš­tine za raz­doblje 2015.g. — 2019.g.:

Članovi iz redova pje­vača koji su izabrani za članove Upravnog odb­ora autom­a­tiz­mom postaju članovi Skupš­tine. Sli­je­dom toga pri­jed­log za članove Skupš­tine je slijedeći:

Iz redova pje­vača – 5 članova UO7 članova pjevača:

 1. Jure Jurković
 2. Dal­i­bor Šimac
 3. Marko Vrček
 4. Vlado Lubina
 5. Đon Per­oli
 6. Vladimir Mar­ti­nović
 7. Jozo Jurušić
 8. Ante Ćurić
 9. Ivan Papić
 10. Ivan Vla­hović
 11. Mar­tin Župan
 12. Josip Karadža

Roditelji učenika - 2 člana:

 1. Mirta Golik
 2. Marko Lju­bić

Pro­fe­sori:

 1. Domagoj Jukić
 2. Zdenka Kvesić

Iz redova Udruženja obrt­nika – članovi koji su izabrani za Upravni odbor autom­a­tiz­mom postaju i članovi Skupš­tine, pa su sli­je­dom toga za članove Skupš­tine ispred Udruženja obrt­nika predloženi:

 1. Vlatko Šimac,
 2. Zdravko Jukić,
 3. Dragutin Grabrović
 4. Mar­ija Volinek Štrekelj
 5. Ljil­jana Miljković

Sveukupno 21 član za pred­stavnike Skupš­tine Društva

HRVATSKO OBRTNIČKO PJEVAČKO I GLAZBENO DRUŠTVO “ZRINSKI”

Zrinski

 

Društvo je osnovano 1896.g.
Smatramo za potrebnim podsjetiti na važeće političko ekonomske odnose iz toga doba, jer iste daju još veću vrijednost postojanju toga Društva.

Nakon Hrvatsko-Ugarske nagodbe 1868.g. na hrvatskoj političkoj sceni nalaze se tri glavne opcije :
– jedna je išla za povezivanjem Hrvatske sa Bečom, znači prijetio je centralizam
– druga je tražila politički život sa Peštom, prijetnja unitarizmom
– treća opcija bila je za samostalnu Hrvatsku, a predvodnik te težnje bio je Ante Starčević.

Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo «Zrinski» osnovano je daleke 1896. godine pod nazivom Smilje. Tadašnje novine «Slavonische Presse» navode da su se sastali neki obrtnici sa nakanom da osnuju pjevačko društvo, čiji bi izvršni članovi bili samo obrtnici. 1900. godine mijenjaju ime u Hrvatsko pjevačko društvo «Zrinski».

Tadašnja Vlada nije prihvatila pravila, te je 1903. godine to Društvo usvojilo da član može biti svaki, a ne samo obrtnički i radnički stalež, tek tada Vlada odobrava rad Društva Zrinski.
U sastavu društva bili su muški zbor, mješoviti zbor i tamburaška sekcija. Značajka društva bila je i ostala u tome da je ono prvenstveno zastupljeno svojim muškim zborom.

Zrinski

 

Punopravni član Saveza pjevački društava postao je tek 1911. godine. Te godine nabavljena je zastava Društva koje je posvećena 25 godina kasnije. 1947. godine socijalistička vlast zabranila je rad društva i oduzela arhivu, pečat i zastavu. Zastava je sačuvana i nalazi se u Muzeju grada.
Obnova i izrada njezine kopije je napravljena za 100. obljetnicu 1996. godine, a izradile su je sestre Karmeličanke iz Šarengrada koje su tada bile u progonstvu u Zagrebu.

1946. godine Zrinski nastavlja rad pod nazivom Kulturno umjetničko društvo «Obrtnik», a 1957. godine dobiva naziv Zanatsko glazbeno društvo «Kolo», da bi 1994. godine ponovno nosili naziv Hrvatsko obrtničko pjevačko i glazbeno društvo «Zrinski».
Kroz svoje postojanje i rad promijenilo se mnogo uglednih i zaslužnih građana ovoga grada, kao što su Lav Mirski, Dragutin Savin, Lovro pl. Matačić. Društvo je prošlo tri rata i nekoliko naziva ali nikada nije zanemarilo Hrvatsku riječ i glazbu.

Muški pjevački zbor uspješno nastupa ne samo u gradu i županiji, već širom Hrvatske i izvan nje. Upravo smo se vratili sa festivala Cantate Budweis u Češkoj, gdje smo svojim nastupom i izvedbom oduševili tamošnju publiku.
U sklopu Društva djeluje Škola glazbene kulture za učenje klavira, gitare i sinthiseizera.
Predsjednici Društva redovito su bili delegirani iz Udruženja obrtnika. U ovom mandatnom razdoblju predsjednik je gosp. Vlatko Šimac, ing. arh., koju već niz godina uspješno vodi društvo.

Hrvatsko Obrtničko, pjevačko i glazbeno društvo “ZRINSKI” HOPGD “ZRINSKI” Osijek Županijska 18/I Tel: 031 / 212-266 Email: hrvatsko.obrtnicko.pjevacko.i.glaz.drust@os.t-com.hr

Organi upravljanja za razdoblje 2015.g. 2019.g,

Predsjednik Društva:        Vlatko Šimac
Dopredsjednik Društva:    Vlado Lubina
Tajnica Društva:                 Biljana Nađ
Nadzorni odbor društva :

 1. Ante Međugorac
 2. Željko Pancer
 3. Ivan Vlahović

Članovi Upravnog odbora HOPGD „Zrinski“

za razdoblje 2015. 2019.

 Ispred Udruženja obrtnika – 5 članova:

 1. Vlatko Šimac,
 2. Zdravko Jukić,
 3. Dragutin Grabrović
 4. Marija Volinek Štrekelj
 5. Ljiljana Miljković

 Iz redova pjevača – 5 članova:

 1. Jure Jurković
 2. Dalibor Šimac
 3. Marko Vrček
 4. Vlado Lubina
 5. Đon Peroli

 Profesori – 2 člana:

 1. Domagoj Jukić
 2. Zdenka Kvesić

Roditelji učenika – 1 član:

      1.   Mirta Golik

Sveukupno 13 članova za predstavnike Upravnog odbora.

 

Članovi Skupštine za razdoblje 2015.g. – 2019.g.:

 Članovi  iz redova pjevača koji su izabrani za članove  Upravnog odbora automatizmom postaju članovi Skupštine.  Slijedom toga prijedlog za članove Skupštine je slijedeći:

 Iz redova pjevača – 5 članova UO +  7 članova pjevača:

 1. Jure Jurković
 2. Dalibor Šimac
 3. Marko Vrček
 4. Vlado Lubina
 5. Đon Peroli
 6. Vladimir Martinović
 7. Jozo Jurušić
 8. Ante Ćurić
 9. Ivan Papić
 10. Ivan Vlahović
 11. Martin Župan
 12. Josip Karadža

 Roditelji učenika –  2 člana:

 1. Mirta Golik
 2. Marko Ljubić

Profesori:

 1. Domagoj Jukić
 2. Zdenka Kvesić

Iz redova Udruženja obrtnika – članovi koji su izabrani za Upravni odbor automatizmom postaju i članovi Skupštine,  pa su slijedom toga za članove Skupštine  ispred Udruženja obrtnika predloženi:

 1. Vlatko Šimac,
 2. Zdravko Jukić,
 3. Dragutin Grabrović
 4. Marija Volinek Štrekelj
 5. Ljiljana Miljković

 Sveukupno 21 član za predstavnike Skupštine Društva