2013.

Lakše čitanje

2013.

Održani saj­movi u 2013. godini:
7. Valpo­vački sajam obrt­ništva i malog poduzetništva

Arhiva – 2013. godine

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Obrt­nici, obradu­jte djecu i unuke, djecu i unučad svo­jih djelatnika

Udruženje obrt­nika Osi­jek i ove godine uoči Božičnih blag­dana orga­nizira pod­jelu pok­lon paketića za djecu u Dječ­jem kaza­l­ištu Branka Mihal­je­vića, u što je uključena i pred­stava “Anđelčići”.Podjela paketića i pred­stava održati će se u ned­jelju 22. pros­inca 2013.g. početkom u 10,00 sati. Infor­ma­cije na tele­fon 212 – 810, a uplate u iznosu od =200,00 kuna po djetetu pri­maju se u tajništvu Udruženja, Ivana Adamovića 2.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

VAŽNO ! Obrt­nici, pri­javite se na besplatni infor­matički tečaj

Udruženje obrt­nika Osi­jek u surad­nji sa Obrt­ničkim učil­ištem i uz pot­poru Min­istarstva poduzetništva i obrta za svoje članove orga­nizira besplatne infor­matičke radion­ice orjenta­ciono u prol­jeće 2014.g. (vel­jača – tra­vanj) i to za dvije grupe polaznika :
 – osnove raču­nal­stva za obrt­nike (osnovni kon­cepti infor­ma­ci­jske tehnologije, korištenje raču­nala i rad s datotekama, obrada tek­sta (MS, Word), Inter­net i e-​pošta)
 – proširene osnove raču­nal­stva za obrt­nike (obrada tek­sta, tabličné kalku­lacije, prezentacije, mrežna komu­nikacija, plat­forma za e-​učenje) Za prvu grupu planira se upis 20 polaznika, a za drugu 10 polaznika Infor­ma­cije i pri­jave vrše se u tajništvu Udruženja i na tele­fon 212 – 810. najkas­nije do 03. pros­inca 2013.g. Ističemo da pri­javu možete obav­iti i za člana domaćin­stva ako pomaže u radu obrta i za zaposlenog dje­lat­nika, ako će nje­govo stečeno znanje na taj način pomoći usp­ješni­jem poslo­vanju vaše obrt­ničke radnje.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ispit za upravitelje pri­jevoza 7. prosinca

Prvi naredni ispitni rok za obavl­janje dje­lat­nosti javnog ces­tovnog pri­jevoza — „Upravitelj pri­jevoza“ održat će se u sub­otu, 7. pros­inca 2013. u Zagrebu. Pri­java za ispit mora biti poslana najkas­nije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 22. stu­denog 2013.g. Pov­jeren­stvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pris­tu­panje ispitu, najkas­nije 7 dana prije početka ispita. Priručnik (izdanje kolovoz 2013.) objavl­jen je na web strani­cama HOK-​a (http://​www​.hok​.hr/​c​r​o​/​c​e​h​o​v​i​/​i​s​p​i​t​_​z​a​_​j​a​v​n​i​_​c​e​s​t​o​v​n​i​_​p​r​i​jevoz ), te se može preuzeti bez naknade, čime je omogućena lakša dos­tup­nost priručnika kandidatima.Svim even­tu­alno zain­tere­sir­anim kan­di­da­tima biti će omogućena dostava Priručnika iz HOK-​a, uz plaćanje naknade u iznosu od 100,00 kn.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Održani sajmovi u 2013. godini:
7. Valpovački sajam obrtništva i malog poduzetništva

Arhiva –  2013. godine

———————————————————————————————

Obrtnici, obradujte djecu i unuke, djecu i unučad svojih djelatnika

Udruženje obrtnika Osijek i ove godine uoči Božičnih blagdana organizira podjelu poklon paketića za djecu u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića, u što je uključena i predstava “Anđelčići”.Podjela paketića i predstava održati će se u nedjelju 22. prosinca 2013.g.  početkom u 10,00 sati. Informacije na telefon 212-810, a uplate u iznosu od =200,00 kuna po djetetu primaju se u tajništvu Udruženja, Ivana Adamovića 2.

———————————————————————————————

VAŽNO ! Obrtnici, prijavite se na besplatni informatički tečaj

Udruženje obrtnika Osijek u suradnji sa Obrtničkim učilištem i uz potporu Ministarstva poduzetništva i obrta za svoje članove organizira besplatne informatičke radionice orjentaciono u proljeće 2014.g. (veljača – travanj) i to za dvije grupe polaznika :
– osnove računalstva za obrtnike (osnovni koncepti informacijske tehnologije, korištenje računala i rad s datotekama, obrada teksta (MS, Word), Internet i e-pošta)
– proširene osnove računalstva za obrtnike (obrada teksta, tablične kalkulacije, prezentacije, mrežna komunikacija, platforma za e-učenje) Za prvu grupu planira se upis 20 polaznika, a za drugu 10 polaznika Informacije i prijave vrše se u tajništvu Udruženja i na telefon 212-810. najkasnije do 03. prosinca 2013.g. Ističemo da prijavu možete obaviti i za člana domaćinstva ako pomaže u radu obrta i za zaposlenog djelatnika, ako će njegovo stečeno znanje na taj način pomoći uspješnijem poslovanju vaše obrtničke radnje.

———————————————————————————————

Ispit za upravitelje prijevoza 7. prosinca

Prvi naredni ispitni rok za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza  – „Upravitelj prijevoza“ održat će se u subotu, 7. prosinca 2013. u Zagrebu. Prijava za ispit mora biti poslana najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka, tj. do 22. studenog 2013.g. Povjerenstvo je dužno uputiti polaznicima pisani dopis za pristupanje ispitu, najkasnije 7 dana prije početka ispita. Priručnik (izdanje kolovoz 2013.) objavljen je na web stranicama HOK-a (http://www.hok.hr/cro/cehovi/ispit_za_javni_cestovni_prijevoz ), te se može preuzeti bez naknade, čime je omogućena lakša dostupnost priručnika kandidatima.Svim eventualno zainteresiranim kandidatima biti će omogućena dostava Priručnika iz HOK-a, uz plaćanje naknade u iznosu od 100,00 kn.

———————————————————————————————