25. Sajam poljoprivrede i prehrane – Osječki proljetni sajam – 19. Obrtnički sajam – 2.-4.3.2018.god.

Lakše čitanje

25. Sajam poljoprivrede i prehrane - Osječki proljetni sajam - 19. Obrtnički sajam - 2.-4.3.2018.god.

Osječki sajam d.o.o. orga­ni­za­tor je 25. OSJEČKOG PROL­JETNOG SAJMA19. OBRT­NIČKOG SAJMA u Osi­jeku od 02.-04. ožujka 2018. godine u surad­nji sa HGK ŽK Osi­jek, Hrvatskom obrt­ničkom komorom i HOK OK Osječko– baran­jske županije, pod pokroviteljstvom Osječko-​baranjske županije i Grada Osijeka.

Osječki prol­jetni sajam — sjam poljoprivrede i prehrane održava se svake godine u ranom prol­jet­nom ter­minu, na početku novog sjetvenog ciklusa.

Cilj je promi­canje poljoprivredne proizvod­nje, proizvoda, usluga i tehnologija u proizvod­nji i pre­radi hrane, jačanje ruralnog razvoja, te podrška ukup­nom gospo­darstvu naše regije.

Zah­valju­jući devet­naesto­godišn­joj surad­nji Osječkog sajma i Hrvatske obrt­ničke komore, našoj regiji pred­stavl­jen je veliki broj hrvatskih obrt­nika orga­niziranih u župani­jske obrt­ničke komore.

Tem­atsko određenje sajamske priredbe, uvjeti izla­ganja i pro­daje, velik broj pos­jetitelja, tradi­cija održa­vanja, mjesto održa­vanja u središtu poljoprivredne proizvod­nje regije, pro­fe­sion­al­nost u izvedbi i obliko­vanju priredbe, kom­par­a­tivne su pred­nosti 25. Osječkog prol­jetnog sajma.

Vjeru­jemo da imate interesa za ovo­godišnju sajam­sku priredbu, te Vam u poveznici pri­lažemo Pri­javu s uvje­tima izla­ganja na sajmu, dok Pro­gram sajma, kao i dodatne infor­ma­cije možete dobiti na službenoj stranici Osječkog sajma.

http://​www​.os​-sajam​.hr/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2017​/​11​/​P​r​i​j​a​v​a​-​2018.doc

Osječki sajam d.o.o. organizator je 25. OSJEČKOG PROLJETNOG SAJMA i 19. OBRTNIČKOG SAJMA u Osijeku od 02.-04. ožujka 2018. godine u suradnji sa HGK ŽK Osijek, Hrvatskom obrtničkom komorom i HOK OK Osječko- baranjske županije, pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.

Osječki proljetni sajam – sjam poljoprivrede i prehrane održava se svake godine u ranom proljetnom terminu, na početku novog sjetvenog ciklusa.

Cilj je promicanje poljoprivredne proizvodnje, proizvoda, usluga i tehnologija u proizvodnji i preradi hrane, jačanje ruralnog razvoja, te podrška ukupnom gospodarstvu naše regije.

Zahvaljujući devetnaestogodišnjoj suradnji Osječkog sajma i Hrvatske obrtničke komore, našoj regiji predstavljen je veliki broj hrvatskih obrtnika organiziranih  u županijske obrtničke komore.

Tematsko određenje sajamske priredbe, uvjeti izlaganja i prodaje, velik broj posjetitelja, tradicija održavanja, mjesto održavanja u središtu poljoprivredne proizvodnje regije, profesionalnost u izvedbi i oblikovanju priredbe, komparativne su prednosti 25. Osječkog proljetnog sajma.

Vjerujemo da imate interesa za ovogodišnju sajamsku priredbu, te Vam u poveznici prilažemo Prijavu s uvjetima izlaganja na sajmu, dok Program sajma, kao i dodatne informacije možete dobiti na službenoj stranici Osječkog sajma.

http://www.os-sajam.hr/wp-content/uploads/2017/11/Prijava-2018.doc